Kdo za to může

V souvislosti s nešťastným koncem projektu OC Ostravica a nepříznivým technickým stavem objektů Ostravica-Textilia se objevuje celá řada spekulativních a nepřesných informací. V této sekci proto chronologicky popisujeme nejdůležitější mezníky posledních několika let. Snažíme se také přiblížit, kdo nese hlavní díl odpovědnosti za zmaření projektu OC Ostravica, respektive za současný stav budov Ostravica-Textilia.

Klíčové mezníky případu Ostravica-Textilia

  • 2007 - Společnost Amádeus Real přichází do Ostravy se záměrem investovat zhruba 1,5 miliardy korun a nabídnout nová pracovní místa;

  • Několik let připravuje společnost Amádeus Real projekt výstavby OC Ostravica – po celou dobu s kladným stanoviskem Statutárního města Ostrava i městské části Moravská Ostrava a Přívoz;

  • 19. ledna 2012 - Městská část Moravská Ostrava a Přívoz neudělila souhlas s umístěním stavby OC Ostravica, mění tím své kladné stanovisko z roku 2010, čímž dochází ke zmaření projektu a vzniku škody na straně společnosti Amádeus Real;

  • 12. března 2012 - Společnost Amádeus Real je nucena s ohledem na podivný a nezákonný postup městské části Moravská Ostrava a Přívoz odstoupit od smlouvy se Statutárním městem Ostrava;

  • 16. dubna 2012 - Rada městské části Moravská Ostrava a Přívoz opožděně a s nepřijatelnými a nesplnitelnými podmínkami rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a realizací stavby OC Ostravica. Přitom v porovnání se stavem z ledna 2012, kdy městská část Moravská Ostrava a Přívoz projektu neudělila souhlas, nedošlo v podkladech projektu k žádným změnám. Lze se proto domnívat, že postup městské části Moravská Ostrava a Přívoz byl účelový se záměrem zmařit společnosti Amádeus Real jeho investici ve výši 1,5 miliardy korun.

12/2007
Mezi společností Amádeus Real, a.s., a tehdejšími vlastníky společnosti OSTRAVICA FASHION a.s. byla uzavřena smlouva o převodu akcií, na základě které společnost Amádeus Real po několikaletém složitém vyjednávání převzala budovu Ostravica-Textilia se záměrem budoucí investice ve výši 1,5 miliardy korun a nabídkou zhruba 400 nových pracovních míst.

04/2008
Statutární město Ostrava vyhlásilo „developerskou soutěž“ na zastavění proluky po tzv. německém domě na dnešním náměstí Dr. E. Beneše.

24.9.2008
Usnesením zastupitelstva Statutárního města Ostrava bylo rozhodnuto o vítězství společného projektu společnosti Amádeus Real a její nyní již dceřiné společnosti OSTRAVICA FASHION v „developerské soutěži“ na zastavění proluky po tzv. Německém domě na náměstí Dr. E. Beneše.

29.5.2009
Došlo k uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu mezi Statutárním městem Ostrava a společností Amádeus Real. Předmětem byl převod vlastnictví práva ve prospěch společnosti Amádeus Real ke stavbě na vybraných pozemcích v katastrálním území Moravská Ostrava a Přívoz. Společnost Amádeus Real uvedeným krokem konsolidovala všechny pozemky a objekty potřebné pro budoucí výstavbu OC Ostravica.

12.8.2010
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz udělila společnosti Amádeus Real souhlas s umístěním stavby OC Ostravica pro účely řízení o vydání územního rozhodnutí.

26.8.2010
Zástupce společnosti Amádeus Real podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby OC Ostravica. Tímto okamžikem bylo zahájeno územní řízení o vydání souhlasu s umístěním stavby OC Ostravica.

29.9.2010
Statutární město Ostrava doručila společnosti Amádeus Real své vyjádření ke shodě projektové dokumentace pro územní řízení, které obsahovalo několik námitek. Vyjádření bylo doručeno opožděně, v důsledku čehož se uplatnila domněnka shody. Společnost Amádeus Real přesto námitkami města dobrovolně zabývala.

30.9.2010
Příslušný stavební úřad rozhodl na žádost společnosti Amádeus Real o přerušení územního řízení. Důvodem byly požadavky Statutárního města Ostrava na úpravy projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla následně upravena v souladu s požadavky Statutárního města Ostrava.

29.3.2011
Příslušný stavební úřad vyzval společnost Amádeus Real k odstranění nedostatků projektové dokumentace pro územní řízení. Obdobnou výzvu stavební úřad vydal i dne 17.1.2012. Jedním z požadavků stavebního úřadu bylo mj. obnovení již jednou uděleného souhlasu městské části Moravské Ostravy a Přívoz s umístěním stavby OC Ostravica. Společnost proto požádala radnici Moravská Ostrava a Přívoz o obnovení tohoto souhlasu.

12.1.2012
Společnost Amádeus Real informuje Statutární město Ostrava o tom, že se podařilo odstranit překážky bránící výstavbě s tím, že největším problémem zůstává absence souhlasu radnice Moravské Ostravy a Přívoz s umístěním stavby OC Ostravica.

19.1.2012
Rada městské části Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla neudělit souhlas s umístěním stavby OC Ostravica a zároveň zrušila svůj předchozí souhlas ze dne 12.8.2010.

2/2012
Opakované žádosti společnosti Amádeus Real k přehodnocení rozhodnutí o neudělení souhlasu s umístěním stavby OC Ostravica; společnost Amádeus Real informuje Statutární město Ostrava a městskou část Moravská Ostrava a Přívoz, že neudělení souhlasu představuje porušení smlouvy. Stanovení dodatečné lhůty k udělení souhlasu. Zástupci Statutárního města Ostrava a městské části Moravská Ostrava a Přívoz se věnují politickému boji, v rámci něhož dochází v návaznosti na nevhodnou medializaci k poškození projektu.

12.3.2012
Společnost Amádeus Real odstupuje od smlouvy se Statutárním městem Ostrava.

5.4.2012
Stavební úřad zastavil územní řízení.

16.4.2012
Rada městské části Moravská Ostrava a Přívoz opožděně rozhodla o znovu-udělení souhlasu s umístěním a realizací stavby OC Ostravica a již potřetí tak změnila na věc svůj názor. Souhlas navíc podmínila několika zcela nepřijatelnými a nesplnitelnými podmínkami.

4-9/2012
Snahy o smírné řešení nastalé situace. Společnost Amádeus Real a Statutární město Ostrava si vyměnili několik dopisů. Ve dnech 2.8.2012 a 11.9.2012 dochází k jednáním společnosti Amádeus Real a Statutárního města Ostrava o řešení nastalého stavu. Ke smírnému vyřešení věci však nedošlo. Statutární město Ostrava ani nepotvrdilo obsah proběhlých jednání reakcí na zápisy, které zpracovala společnost Amádeus Real.

28.11.2012
Společnost adresovala Statutárnímu městu Ostrava tzv. předžalobní výzvu, ve které Statutární město Ostrava vyzvala k vrácení v době existence Smlouvy uhrazených splátek kupní ceny nemovitostí ve výši přesahující 54 mil. Kč a k náhradě škody způsobené protiprávním jednáním Statuárního města Ostrava ve výši přesahující 1,5 mld. Kč. Výše způsobené škody byla vyčíslena znaleckým posudkem vypracovaným renomovanou nadnárodní firmou.

15.4.2013
Společnost Amádeus Real podala proti Statutárnímu městu Ostrava žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, kterou se domáhá zaplacení celkové částky ve výši 1,580.639.095,05 Kč z důvodu bezdůvodného obohacení a náhrady škody způsobené protiprávním jednáním Statutárního města Ostravy.

Od roku 2012 až dosud je společnost Amádeus Real osočována z nedostatečné správy budovy Ostravica-Textilia. Vytrácí se přitom fakt, že důvodem neuspokojivého stavu budovy je zmaření investice společnosti Amádeus Real rozhodnutím městské části Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19.1.2012. Rada městské části Moravská Ostrava a Přívoz se bezdůvodně rozhodla neudělit souhlasu s umístěním stavby OC Ostravica, čímž změnila svůj předchozí souhlas ze dne 12.8.2010.

POKUD BY OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PODIVNÝM A PODEZŘELÝM ZPŮSOBEM NEMĚNIL OPAKOVANĚ SVÁ STANOVISKA A NEPORUŠOVAL UZAVŘENÉ SMLOUVY, JIŽ V ROCE 2013 BY DOŠLO K ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE VŠECH PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ BÝVALÉ OSTRAVICE-TEXTILIE I BANKOVNÍHO DOMU.

Současný stav

Co zde mohlo být

 

Kontakty

AMÁDEUS REAL a.s.
Dlouhá 13
116 78 Praha 1
e-mail: info@amadeus-real.cz
www.amadeus-real.cz